VERDIER

OTHERS er en kommersiell virksomhet, eid av Frelsesarmeen, og salget skjer på normal forretningsmessig måte - men all inntekt går til å videreutvikle konseptet og skape flere arbeidsplasser. Det er ikke mulig å oppgi en fast andel av prisen på hvert enkeltprodukt som tilfaller produsent, da fordelingen mellom de ulike ledd i verdikjeden vil variere fra produkt til produkt. Det som imidlertid alltid ligger i bunn av enhver priskalkyle er at produsentene har fått en rettferdig lønn og er sikret ordnede arbeidsforhold. Slik sett kan våre varer, for enkelthets skyld, sammenlignes med «fair trade» varer. Betalingen er vurdert opp mot det aktuelle produsentlands standarder og er lokalt kvalitetssikret.

Hovedmålsettingen med OTHERS er sysselsetting. Kjernen i konseptet er at hvert produkt du kjøper er med på å skape rettferdig lønnede arbeidsplasser for mennesker som ellers ville hatt svært begrensede muligheter. Arbeidet er i tillegg tilknyttet Frelsesarmeens hjelpetiltak og er dermed i en setting hvor produsenter også får opplæring i viktige helse-, sosiale- og rettighetsspørsmål. 

OTHERS baseres på følgende verdier og prinsipper:
 
1. OTHERS skal drive i samsvar med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Dette gjensspeiles i omsorg og respekt for hele mennesket.
 
2. OTHERS handelsvirksomhet skal kjennetegnes av solidaritet, likeverd og rettferdighet.
 
3. OTHERS produkter skal så langt som mulig fremskaffes igjennom de virksomheter som Frelsesarmeen selv kontrollerer i utviklingsland.
 
4. Alle som arbeider for OTHERS i utviklingsland skal gis en rettferdig kompensasjon og hjelp til bedre livskvalitet. De skal støttes til å utvikle et selvstendig liv som også muliggjør sunne og trygge alternativer utenfor OTHERS.
 
5. OTHERS skal søke å velge de best egnede samarbeidspartnere for å innfri sine mål. OTHERS skal påvirke sine samarbeidspartnere til å fremme rettferdig handel.
 
6. OTHERS skal basere sine aktiviteter på lønnsomhet. Fortjeneste er et nødvendig middel for ressurstilgang, utvikling og måloppnåelse. Overskudd i OTHERS skal benyttes til videreutvikling egen virksomhet.
 
7. OTHERS skal preges av åpenhet om all sin virksomhet.
p1040952